അയ്യപ്പപണിക്കരുടെ കൃതികൾ /

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: അയ്യപ്പപണിക്കർ,കെ 1930-2006
Format: Printed Book
Language:Malayalam
Published: കോട്ടയം : ഡി.സി.ബുക്‌സ് , 1992.
തിരുവനതപുരം: നവതാര പബ്ലിഷിംഗ് കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി , 1974.
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02855nam a2200313Ia 4500
008 111204s1992 ii 000 p mal d
041 |a mal 
082 |2 851.856 
100 1 |a അയ്യപ്പപണിക്കർ,കെ   |9 733602  |d 1930-2006 
245 |a അയ്യപ്പപണിക്കരുടെ കൃതികൾ /   |c അയ്യപ്പപണിക്കർ, കെ. 
246 |a Ayyappa panickarude Krithikal  
260 |b ഡി.സി.ബുക്‌സ് ,   |a കോട്ടയം :  |c 1992. 
260 |b  നവതാര പബ്ലിഷിംഗ് കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ,   |a തിരുവനതപുരം:  |c 1974. 
300 |a 196pages  |a 339  |a 212  |a 222 
650 7 |2 fast  |9 1069289  |a Malayalam poetry 
942 |c BK 
999 |c 207106  |d 207106 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 851_856000000000000_AYY  |7 0  |9 228601  |a MAL  |b MAL  |c ST1  |d 2011-12-05  |g 120.00  |h Vol.4: 1990-1999.  |l 10  |m 1  |o 851.856 AYY  |p MAL27582  |r 2022-07-29  |s 2022-06-28  |v 120.00  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 851_856000000000000_AYY_1  |7 0  |9 229057  |a MAL  |b MAL  |c ST1  |d 2011-12-05  |g 40.00  |l 6  |o 851.856 AYY.1  |p MAL24412  |r 2019-04-09  |s 2019-03-07  |v 40.00  |w 2011-12-05  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 851_856000000000000_AYY_2  |7 0  |9 229058  |a MAL  |b MAL  |c ST1  |d 2011-12-05  |g 60.00  |l 4  |o 851.856 AYY.2  |p MAL24413  |r 2022-09-17  |s 2022-08-25  |v 60.00  |w 2011-12-05  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 851_856000000000000_08_AYY_3  |7 0  |9 229059  |a MAL  |b MAL  |c ST1  |d 2011-12-05  |g 67.00  |l 1  |o 851.856 08 AYY.3  |p MAL24414  |r 2013-05-21  |s 2013-05-19  |v 67.00  |w 2011-12-05  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 851_856000000000000_AYY_3  |7 0  |9 229070  |a MAL  |b MAL  |c ST1  |d 2011-12-05  |g 32.00  |h Vol.3: 1981-1989.  |l 1  |o 851.856 AYY.3  |p MAL22567  |r 2015-09-30  |s 2015-09-04  |v 32.00  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 S_5R4  |7 0  |9 229094  |a MAL  |b MAL  |c SEC  |d 1974-01-22  |g 20.00  |h Vol.2  |l 0  |o S5R4  |p MAL17637  |r 2011-12-05  |v 20.00  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 851_000000000000000__856_AYY  |7 0  |9 240226  |a MAL  |b MAL  |c ST1  |d 2011-12-05  |g 21.00  |l 4  |m 1  |o 851..856 AYY  |p MAL14989  |r 2020-03-11  |s 2020-01-13  |v 21.00  |w 2011-12-05  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 S_6R1  |7 0  |9 240290  |a MAL  |b MAL  |c SEC  |d 2011-12-05  |g 21.00  |l 5  |o S6R1  |p MAL14497  |r 2016-03-08  |s 2016-02-29  |v 21.00  |w 2011-12-05  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 R_851_856000000000000_AYY  |7 0  |9 250359  |a MAL  |b MAL  |c REF  |d 2011-12-05  |g 120.00  |h Vol.1: 1951-1969.  |l 0  |o R851.856 AYY  |p MAL29529  |r 2011-12-05  |v 0.00  |y REF 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 R_851_856000000000000_AYY_2  |7 0  |9 250360  |a MAL  |b MAL  |c REF  |d 2011-12-05  |g 125.00  |h Vol.2: 1969-1981.  |l 0  |o R851.856 AYY.2  |p MAL29530  |r 2011-12-05  |v 0.00  |y REF 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 R_851_856000000000000_AYY_4  |7 0  |9 250361  |a MAL  |b MAL  |c REF  |d 2012-08-07  |g 130.00  |h Vol.4: 1990-1999.  |l 0  |o R851.856 AYY.4  |p MAL29532  |r 2017-04-20  |y REF 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 R_851_856000000000000_AYY_3  |7 0  |9 250362  |a MAL  |b MAL  |c REF  |d 2011-12-05  |g 125.00  |h Vol.3: 1981-1989.  |l 0  |o R851.856 AYY.3  |p MAL29531  |r 2011-12-05  |v 0.00  |y REF