അന്നത്തെ കേരളം /

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: കുഞ്ഞൻപിള്ള, ഇളംകുളം 1904-1973
Format: Printed Book
Language:Malayalam
Published: കോട്ടയം : നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ , 1970.
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02629nam a2200337Ia 4500
008 111205s1970 ii 000 0 mal d
041 |a mal 
082 |a 954.83 
100 1 |a കുഞ്ഞൻപിള്ള, ഇളംകുളം   |9 1580281  |d 1904-1973 
245 |a അന്നത്തെ കേരളം /   |c ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള 
246 |a Annathe keralam 
260 |b നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ ,   |a കോട്ടയം :  |c 1970. 
300 |a 128 Pages  |a 192 p. 
546 |a In Malayalam. 
653 |a Kerala History 
942 |c BK  |2 ddc 
999 |c 213191  |d 213191 
952 |0 1  |1 0  |4 0  |6 954_830000000000000_KUN_A_M  |7 0  |9 71628  |a UL  |b UL  |c ST1  |d 1998-08-28  |l 0  |o 954.83 KUN/A M  |p 1644  |r 2012-10-27  |w 2012-10-27  |y BK 
952 |0 1  |1 0  |4 1  |7 0  |9 74984  |a UL  |b UL  |c ST1  |d 1998-09-15  |l 0  |p 20569  |r 2012-10-27  |w 2012-10-27  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |7 0  |9 235262  |a MAL  |b MAL  |c ST1  |d 1977-03-16  |g 2.00  |l 0  |p MAL2297  |r 2011-12-05  |v 2.00  |w 2011-12-05  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 954_830000000000000_KUN_A  |7 0  |9 235263  |a MAL  |b MAL  |c ST1  |d 1988-01-27  |g 2.00  |l 6  |o 954.83 KUN/A  |p MAL316  |r 2019-08-27  |s 2019-08-07  |v 2.00  |w 2011-12-05  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 954_830000000000000_KUN_A  |7 0  |9 235264  |a MAL  |b MAL  |c ST1  |d 1988-01-27  |g 2.00  |l 1  |o 954.83 KUN/A  |p MAL319  |r 2015-06-05  |s 2015-06-02  |v 2.00  |w 2011-12-05  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 954_830000000000000_KUN_A  |7 0  |9 235265  |a MAL  |b MAL  |c ST1  |d 1972-07-31  |g 2.00  |l 8  |o 954.83 KUN/A  |p MAL323  |r 2022-01-13  |s 2022-01-04  |v 2.00  |w 2011-12-05  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 954_830000000000000_KUN_A  |7 0  |9 235266  |a MAL  |b MAL  |c ST1  |d 1988-01-27  |g 2.00  |l 7  |o 954.83 KUN/A  |p MAL324  |r 2020-01-04  |s 2019-12-21  |v 2.00  |w 2011-12-05  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 S_10R5  |7 0  |9 235775  |a MAL  |b MAL  |c SEC  |d 2011-12-05  |g 2.00  |l 0  |o S10R5  |p MAL315  |r 2015-04-13  |v 2.00  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 S_10R4  |7 0  |9 235776  |a MAL  |b MAL  |c SEC  |d 1988-01-27  |g 2.00  |l 0  |o S10R4  |p MAL317  |r 2017-07-28  |v 2.00  |w 2015-04-13  |y BK  |k 1.00 
952 |0 0  |1 3  |4 0  |7 0  |9 235777  |a MAL  |b MAL  |c ST1  |d 1988-01-27  |g 2.00  |l 0  |p MAL318  |r 2015-04-13  |v 2.00  |w 2018-08-20  |x cost remiitted as chalan No.106922 dt 13/02/06  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 S_10R5  |7 0  |9 235778  |a MAL  |b MAL  |c SEC  |d 1988-01-27  |g 2.00  |l 0  |o S10R5  |p MAL320  |r 2015-04-13  |v 2.00  |w 2018-08-20  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 1  |7 0  |9 235779  |a MAL  |b MAL  |c ST1  |d 1988-01-27  |g 2.00  |l 0  |p MAL321  |r 2014-08-29  |v 2.00  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 S_10R5  |7 0  |9 235780  |a MAL  |b MAL  |c SEC  |d 1988-01-27  |g 2.00  |l 0  |o S10R5  |p MAL322  |r 2015-04-13  |v 2.00  |w 2018-08-20  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 954_830000000000000_RAG_A  |7 3  |9 456125  |a HIS  |b HIS  |c ST1  |d 2023-03-27  |e Donated by M. R. Raghava Varier  |i 183  |l 0  |o 954.83 RAG/A  |p RAG183  |r 2023-03-31  |w 2023-03-31  |y BK